• A- A A+

  Ple del Consell Comarcal d'Osona -sessió ordinària 29 de març de 2023

  foto sala plens

  Avui dimecres, 29 de març de 2023, a les 7 de la tarda, es reuneix en sessió ordinària el Ple del Consell Comarcal d'Osona amb el següent Ordre del dia:

  1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

  2.- PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER

  3.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA EN ÒRGANS COL·LEGIATS

  4.- APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER L’ELABORACIÓ D’ELEMENTS DE MARXANDATGE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA D’OSONA

  5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'USOS RECREATIUS DEL PANTÀ DE SAU

  6.- APROVACIÓ DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’ACTUACIÓ “ACTUACIONS DE SUPORT A LA INDÚSTRIA LOCAL 2022-2023, ANUALITAT 2023, A CREACCIÓ, AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL

  7.- ENCÀRREC A MITJÀ PROPI: REALITZACIÓ DE LES TASQUES DE L’OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC D’OSONA 2022-23, ANUALITAT 2023, A CREACCIÓ, AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL

  8.- ENCÀRREC A MITJÀ PROPI: GESTIÓ DE L'OBSERVATORI I XPT I SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2023-2024

  https://bpm.ccosona.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera. " />9.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA D'UN CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VIC PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM

  10.- ACCEPTACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS DE DIVERSOS SERVEIS ADMINISTRATIUS

  11.- COMPROMÍS D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE PLA D'USOS I DINAMITZACIÓ DEL MONESTIR DE SANT PERE DE CASSERRES

  12.- APROVACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ AL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CURA A NENES I NENS DE 0 A 16 ANYS DURANT L'EXERCICI 2023

  13.- ACCEPTACIÓ DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ DE CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER A L’ALUMNAT DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVIS SOCIALS DE BEQUES DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DINS L’HORARI ESCOLAR PEL CURS 2023-2024

  14.- ACCEPTACIÓ DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER A L’ALUMNAT RESIDENT ALS MUNICIPIS QUE FORMEN PART DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA DE BEQUES DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” DEL CURS ESCOLAR 2023-2024

  15.- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA EDUCATIVA SEGÜENTS: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR, SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR I AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR

  16.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR OBLIGATORIS PEL CURS ESCOLAR 2023-2024

  17.- APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR SOCIOECONÒMICS I COMPLEMENTS DE MENJADOR

  18.- ACCEPTACIÓ DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS DE COMPLEMENTS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2023-2024

  19.- ACCEPTACIÓ DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA PER LA GESTIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS DE COMPLEMENTS DE BEQUES DE MENJADOR PER A L’ALUMNAT EMPADRONAT ALS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA PEL CURS 2023-24

  20.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR SOCIOECONÒMICS I COMPLEMENTS DE MENJADOR PEL CURS ESCOLAR 2023- 2024

  21.- APROVACIÓ DEL CANVI DE PLURIANUALITAT DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENTS DEL CURS 2022-23

  22.- APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT

  23.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PEL CURS ESCOLAR 2023-2024

  24.- APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DELS AJUTS DE LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

  https://bpm.ccosona.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera. " />

  25.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS PER L’ALUMNAT RESIDENT ALS MUNICIPIS QUE FORMEN PART DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” PEL CURS 2023-24

  26.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS PER L’ALUMNAT RESIDENT ALS MUNICIPIS DE L'ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS D'OSONA EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” DEL CURS ESCOLAR 2023-24

  27.- MODIFICACIÓ CONTRACTE: SERVEI EDUCATIU I SOCIAL DE MENJADOR DELS CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA D'OSONA

  28.- APROVACIÓ ALTERNATIVA PROPOSADA PER LA FUNDACIÓ TAC OSONA PER PRESTAR EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

  29.- APROVACIÓ DELS DOCUMENTS D’ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS ALS ADJUDICATARIS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA DE LA COMARCA D’OSONA

  30.- APROVACIÓ DE L’ANNEX EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA

  31.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI NÚMERO 2/2023

  32.- APROVACIÓ INICIAL DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX D’INVERSIONS I DEL PLA ANUAL D'INVERSIÓ I FINANÇAMENT DE L'EXERCICI 2023

  33.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ÒRGAN INTERVENTOR DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI SOBRE EL CONTROL DE L’EXISTÈNCIA D’OBLIGACIONS DERIVADES DE DESPESES REALITZADES O BÉNS I SERVEIS REBUTS SENSE IMPUTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (COMPTE 413) DE L’EXERCICI 2021

  34.- DONAR COMPTE SOBRE L’INFORME DE L’ÒRGAN INTERVENTOR DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2021

  35.- DONAR COMPTE DE L'INFORME ANUAL DELS RESULTATS DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE L'EXERCICI 2022

  36.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2022 DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

  37.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE 2022

  38.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE 2022

  39.- DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2023 (PLA 2024-2026) (MARCS PRESSUPOSTARIS)

  40.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DE LA SENYORA M. EMÍLIA SAND

  41.- DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL (BCIL) DEL MOLÍ XIC DELS SORTS DE SEVA

  42.- DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL L'EDIFICI TEATRE CENTRE DE L'ENTITAT "ASSOCIACIÓ EL CENTRE DE SANT QUIRZE DE BESORA"

  43.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ AL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) EN EL MARC LGTBI+ (ANNEX 1) I EL SISTEMA D’ATENCIÓ I DE RESPOSTA INTEGRAL PER A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I ELS SEUS FILLS I FILLES (ANNEX 2)

  44.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA D'ACCEPTACIO DE LA JUSTIFICACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ AL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE TEMPS X CURES

  45.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA SOBRE SUCCESSIÓ EN UNA EMPRESA ADJUDICATÀRIA D’UN CONTRACTE

  46.- MOCIÓ EN SUPORT DELS CONSELLS COMARCALS PER UN MILLOR FINANÇAMENT

  47.- DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

  48.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA I GERÈNCIA

  49.- PRECS I PREGUNTES

  La sessió es podrà seguir en directe per youtube https://www.youtube.com/live/AsCJV6PaZlQ?feature=share

  La Generalitat concedeix la categoria de Saiar als Espais Activa't de sis municipis osonencs

  Pla Artesania web

  El Departament de Drets Socials finança 330 places noves d'atenció diürna per a gent gran en 24 municipis, 57 de les quals a Osona

  La Generalitat dotarà de finançament els centres Espais Activa’t dels municipis de Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga, Sant Quirze de Besora, Olost, Gurb i Viladrau. Així ho va anunciar el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, aquesta setmana en una atenció als mitjans de comunicació a Sant Julià de Vilatorta conjuntament amb el president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Carles Rodríguez.

  La decisió forma part de la mesura del Departament de Drets Socials, que té previst finançar 330 places noves en Serveis d’atenció integral en l’àmbit rural (SAIAR) a tot Catalunya. La previsió de distribució territorial és de 159 places a la demarcació de Barcelona -53 de les quals a Osona- 75 a Lleida, 60 a les comarques gironines, 16 a Tarragona i 20 a Terres de l’Ebre.

  En quant a les places a Osona, es preveuen les següents: 7 places a Gurb, 10 a Olost, 10 a Sant Julià de Vilatorta, 10 a Sant Quirze de Besora, 10 a Santa Eugènia de Berga i 10 a Viladrau. Fins ara, cada centre tenia places privades, que es finançaven amb el suport dels ajuntaments.

  El finançament d’aquest places d’atenció diürna es tracta d’un reclam històric que feien els alcaldes dels cinc municipis juntament amb el Consell Comarcal i el Consorci d’Osona de Serveis Socials. 

  A tot Catalunya hi haurà un 80% més de places públiques als SAIAR

  Els SAIAR són equipaments per a gent gran que disposen d’espais diferenciats per oferir els serveis assimilables als d’un centre de dia i altres zones complementàries per tallers i serveis amb caràcter ambulatori i a domicili, en funció de les necessitats dels usuaris i les seves famílies.

  Amb aquesta inversió s’incrementa de 411 a 741 (+80%) el nombre de places públiques als serveis d’atenció integral en l’àmbit rural (SAIAR). L’activació d’aquestes places respon a la voluntat del Departament d’aplicar un model d’atenció centrada en la persona, que ofereixi una cartera de recursos diversa, capaç d’adaptar-se a les necessitats de cada persona. En aquest sentit, els SAIAR faciliten que la gent gran que viu en determinades zones pugui seguir vivint al seu domicili i alhora tingui cobertes les necessitats d’atenció que requereix.sai

  El Consell Comarcal d’Osona i la Fundació Antiga Caixa Manlleu consoliden aposta per la promoció cultural de la comarca

  Pla Artesania web

  A la fotografia: moment de la signatura del conveni per part del president del Consell Comarcal d'Osona i el de la Fundació Antiga Caixa Manlleu

  El Consell Comarcal d'Osona i la Fundació Antiga Caixa Manlleu signen un conveni de col·laboració per la promoció i difusió del Monestir de Sant Pere de Casserres i per Osona Debats, jornada anual de reflexió i debat.

  El Monestir de Sant Pere de Casserres, únic monestir benedictí de la comarca d'Osona, que des de l’any 1998 està obert al públic, és propietat del Consell Comarcal.

  El 6 de juliol de 1998 es va formalitzar, entre el Consell Comarcal d'Osona i la Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu i la seva Fundació, un conveni de col·laboració amb relació al condicionament museogràfic del monestir, conveni modificat parcialment en data 17 de març de 1999.

  Des de llavors, la Fundació Antiga Caixa Manlleu, hereva de l’entitat financera, ha col·laborat ininterrompudament en forma i col·laboracions diferents:

  Cada any participa al Festival d'Estiu de Sant Pere de Casserres que es dur a terme els dissabtes de juliol, una proposta musical amb veus femenines del país a l'església del Monestir.

  L’any 2020 es va fer l’exposició “Una mirada al passat per a un futur més sostenible”

  L'any 2021, a més del Festival, amb una gimcana virtual, un joc de pistes tant per famílies com per joves amb la finalitat de gaudir d'una activitat lúdica i descobrir els secrets de Sant Pere de Casserres, de l'interior i de l'exterior. Al llarg d'una hora, cal resoldre 10 enigmes amb base educativa.

  L'any 2022, col·labora també amb un itinerari ambiental que aviat estarà a punt per poder-lo presentar públicament.

  La voluntat de la Fundació Antiga Caixa Manlleu és de continuar amb la col·laboració anual per a la promoció i difusió del Monestir de Sant Pere de Casserres. El conveni signat s'empara a l'article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge.
  Així mateix, la Fundació Antiga Caixa Manlleu amb la col·laboració d'El 9 Nou i el Consell Comarcal d'Osona, impulsa des del 2014 les jornades anuals de reflexió i debat que porten per nom Osona Debats, que enguany tractaran sobre el món rural.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat