• A- A A+

  Catàleg de serveis

   

  Catàleg de serveis 2021

   

   

  Des de la seva fundació el 1988, el Consell Comarcal d’Osona acumula una llarga i reconeguda trajectòria, acompanyant i prestant serveis als 50 ajuntaments d’Osona i a tots els seus ciutadans.

  Al llarg de tot aquest temps, el seu desenvolupament ha estat progressiu, fins arribar a gestionar la major part dels serveis supramunicipals de la comarca. L’equip tècnic i polític que integra el Consell treballa dia a dia per facilitar la gestió de serveis als ajuntaments, impulsar i modernitzar l’administració local i, sobretot, estar al costat dels osonencs i osonenques.

  La institució es va posar en marxa en un petit espai de l’Hospital de la Santa Creu de Vic, i avui dia ocupa dues plantes de l’edifici del Sucre i disposa d’instal·lacions arreu de la comarca per donar els serveis adequats a tot el territori. En aquests anys també s’ha reconstruït un edifici tan emblemàtic com el monestir romànic de Sant Pere de Casserres, un exponent del passat històric de la comarca, reconvertint-lo en un espai lúdic i cultural.

   

  Assistència als municipis

   Assessorament

  Oferim assessorament jurídic, tècnic, econòmic, administratiu i informàtic integral als ajuntaments i ens locals d’Osona i organitzem formació continuada pels seus professionals.

   Noves tecnologies i comunicació

  Oferim suport informàtic als municipis, consorcis i mancomunitats d’Osona. Orientem en la implantació de la plataforma EaCat.net, som entitat de registre del CatCert i punt d'emissió de certificats digitals IdCat.

   Oficina comarcal de suport a l’administració electrònica

  Oferim als ajuntaments de la comarca d’Osona suport tècnic, assessorament i acompanyament en el procés d’implantació de l’administració electrònica.

   Protecció civil

  Donem suport a la planificació, emergència i rehabilitació en matèria de protecció civil dels ajuntaments del Pla d’Assistència i Suport (PAS) d’Osona i els ajudem en la redacció dels seus plans de protecció civil.

   

  Atenció a les persones

   Acollida i integració

  Desenvolupem el pla comarcal de Ciutadania i Immigració, un servei integral de polítiques migratòries que contribueix a la plena incorporació dels col·lectius de nouvinguts a la vida sociald’Osona.

   Arxiu Comarcal d’Osona

  Donem suport als arxius de les administracions públiques amb representació a Osona, i a arxius privats de la comarca, protegint el patrimoni documental osonenc i fomentant-ne la difusió.

   Benestar social

  A través del Consorci d’Osona de Serveis Socials coordinem els serveis socials de gran part dels municipis de la comarca, i cooperem amb els ajuntaments i altres xarxes d’atenció, com la sanitària, d’ensenyament o altres nivells assistencials.

   Cooperació

  Ajudem les entitats de cooperació d’Osona perquè desenvolupin els seus projectes prioritzant aquells destinats a països en vies de desenvolupament que tenen immigrants residents a Osona.

   Cultura

  Difonem i aglutinem aquells elements, actes o manifestacions culturals supramunicipals de la comarca: gestió del monestir de Sant Pere de Casserres, coordinació del consell assessor dels museus, subvencions culturals, declaració de bé cultural d’interès local entre d’altres projectes.

   Educació

  Gestionem els serveis de transport i menjador escolar per als centres públics d’ensenyament obligatori de la comarca d’Osona. Impulsem programes educatius i de sensibilització a les escoles.

   Esports

  Donem suport a les polítiques esportives dels ajuntaments i entitats esportives i fomentem la pràctica esportiva a la comarca. Som part del Consell Esportiu d’Osona.

   Joventut

  Des del Servei Comarcal de Joventut es posen a l’abast dels municipis eines, suport i acompanyament perquè es puguin desenvolupar polítiques integrals de joventut per i amb les persones joves. Des del Servei Comarcal de Joventut també anomenat OsonaJove es treballa conjuntament amb les regidories de joventut municipals per tal de donar resposta a les necessitats i demandes compartides en matèria de joventut. Les polítiques juvenils d'Osona compten amb una planificació estratègica a nivell comarcal fruit del treball conjunt amb les regidories de Joventut. El Pla Comarcal de Joventut 2020-2023 posa el focus en la interculturalitat i està estructurat en tres grans eixos: cohesió i empoderament juvenil, trajectòries educatives i laborals i suport transversal a polítiques de joventut.

   Osona Turisme

  Promocionem el turisme a Osona i assessorem els ens locals i les entitats dedicades o relacionades amb aquest sector. Millorem l’oferta turística del territori i vetllem per la seva qualitat.

   Servei de català

  A través del Consorci per a la Normalització Lingüística organitzem activitats per fomentar la presència del català en la vida quotidiana i oferim els serveis necessaris per avançar en l’ús de la llengua catalana en l’administració local.

   

  Medi ambient i serveis tècnics

   Agència Local de l’Energia d’Osona

  Assessorem i col·laborem amb els ajuntaments d’Osona per millorar l’eficiència i fomentar l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables. Som punt d’informació i col·laboració per a empreses i institucions, i desenvolupem el projecte Desendolla’t, de millora de l’eficiència energètica a les escoles.

   Cicle de l’aigua. Aigües potables

  Gestionem les xarxes d’aigua potable en alta d’Osona amb l’objectiu d’aportar als municipis els cabals complementaris que necessiten per garantir el subministrament d’aigua potable als ciutadans.

   Cicle de l’aigua. Aigües residuals

  Gestionem les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR), les estacions de bombament (EB) i la xarxa de col·lectors en alta de la comarca. Som responsables del control d’abocaments a indústries i dels permisos d’abocaments.

   Pla de camins

  Ajudem als municipis en el manteniment i conservació de la xarxa de camins d’interès comarcal. Ens encarreguem de la coordinació tècnica i l’execució de les actuacions de manteniment i arranjament dels camins inclosos al pla.

   Pla de gestió de purins

  Treballem per recuperar la qualitat de les aigües subterrànies en equilibri amb l’activitat ramadera. Coordinem el transport de purí a les plantes de tractament i fem campanyes de mostreig de fonts.

   Residus municipals

  Vetllem per la gestió dels residus municipals d’Osona, fent la recollida de residus urbans a través de l’empresa mixta Recollida de Residus d’Osona SL,  garantint el seu tractament posterior a través del Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona, propietari del Dipòsit controlat d’Orís i la Planta de triatge de multiproducte i transferència de residus municipals situada a Vic.

   

  Serveis econòmics

   Habitatge

  Informem i assessorem la ciutadania en matèria d’habitatge: programes i línies d’ajuts, cèdules d’habitabilitat, rehabilitació d’edificis, borsa d’habitatge i ajudes al lloguer, adquisició d’habitatge, renda bàsica d’emancipació, prestacions econòmiques d’urgència...

   Oficina comarcal d’informació al consumidor

  Informem i assessorem als consumidors sobre els seus drets i deures en matèria de consum. Tramitem denúncies, queixes i reclamacions, resolem conflictes mitjançant la mediació i l’arbitratge.

   Ponència comarcal d’avaluació ambiental

  A través d’aquest òrgan ambiental emetem els informes i les avaluacions sobre la prevenció d’incendis i la protecció del medi ambient, així com la tramitació de llicències ambientals.

   Promoció econòmica

  Impulsem el desenvolupament econòmic d’Osona, fomentant els productes i l’activitat econòmica de la comarca i establint les bases per a la generació d’ocupació i la formació de les persones en edat de treballar.

   

   

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat