• A- A A+

  Més informació - Sol·licitud d'accés a la informació pública

  Descripció
  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

  S'entén per informació pública, la informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  L'exercici d'aquest dret no és condicionat a la concurrència d'un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma. No obstant, el sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l'exercici del dret d'accés a la informació pública, els quals podran ser tinguts en compte en el moment de resoldre.

  El dret d'accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

  La seguretat pública.
  La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
  El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
  El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
  Els drets dels menors d'edat.
  La intimitat i els altres drets privats legítims.
  El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
  També pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.
  En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

  Organisme competent / Responsable
  Entitat o òrgan administratiu que disposi de la informació.
  Àrea tramitadora
  Serveis interns.
  Qui el pot demanar
  La persona física a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

  El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys.

  D'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l'accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu.

  En el cas de les matèries que tenen establert un règim d'accés especial, aquest accés es regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.
  Canals de tramitació
  Electrònic / Presencial / Correu postal
  Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

  Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
  Període de l'any en què es pot demanar
  Durant tot l'any.
  Termini de sol·licitud
  No n'hi ha.
  Mitjans de pagament
  L'accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades, o bé si existeixen en format electrònic, cas en el qual han d'ésser lliurades per correu electrònic.

  L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica, la qual no pot excedir el cost de l'operació.

  Normativa
  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Termini de Resolució
  Resolució: la notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes, a comptar del dia següent a la recepció de la sol·licitud.

  Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar, si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida, fins a un termini igual a la meitat de l'inicial. La pròrroga i les causes que la motiven han d'ésser comunicades a l'interessat.

  Suspensió: només es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.
  Silenci administratiu
  La sol·licitud s'entén estimada si l'Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, amb relació a una determinada informació.

  En el cas de silenci administratiu estimatori, l'Administració està obligada a facilitar l'accés a la informació pública en el termini de trenta dies, a comptar del moment en què el sol·licitant ho demana.

  No es pot adquirir per silenci administratiu el dret d'accés si concorre algun dels límits establerts per la Llei 19/2014 o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

  Normativa del silenci administratiu
  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  Vies de reclamació
  Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que les ha dictades.

  Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat