• A- A A+

  Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d'Osona

   

  Des de l’Oficina d’Habitatge del Consell oferim un servei d’informació, d’assessorament i de gestió en matèria d’habitatge a la ciutadania de la comarca d’Osona.

   

  Els serveis que podeu trobar-hi són:

   

  • Tramitació de les cèdules d’habitabilitat
  • Tràmits i gestions relatives als Habitatges de Protecció Oficial
  • Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge
  • Ajuts de rehabilitació d’habitatges
  • Subvencions per al pagament del lloguer
  • Borsa de lloguer
  • Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial
  • Assessorament tècnic en temes relacionats amb l’habitatge

  Àmbits d'actuació i serveis:

  Cèdules d’habitabilitat

  • La cèdula és el document que acredita que l'habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a destinar-lo a residència de persones. Aquesta cèdula és necessària per al subministrament definitiu dels serveis d'aigua, gas, electricitat i telecomunicacions així com per a llogar-lo o 19vendre’l. Un cop caducada, s'ha de tramitar de nou.

  • Al l’Oficina del consell ús informarem i gestionarem les sol·licituds de cèdula d’habitabilitat, tant d’habitatges usats com de nova ocupació, fins a la proposta de resolució.

  • per a més informació sobre els tràmits i les sol·licitud premeu aquí

  Tràmits i gestions relatives als Habitatges de Protecció Oficial 

  Informació, gestió i tramitació en matèria d'Habitatges de Protecció Oficial; autoritzacions de venda i lloguer d'habitatges protegits, informació sobre un habitatge protegit, sol·licitud de visat, Dret de tanteig i tretracte... 

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud premeu aquí.

  Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge

  Són prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbi de l'habitatge, destinades a persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de vonvivència que no superin els límits establerts a la Resolució TES/126/2021 i que es trobin en risc d'exclusió social residencia per:

  - Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer

  - Prestacions per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l'impacte econòmic i social de la Covid19

  - Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària

  - Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge

  - Renovació de la prestació complementària per donar continuïtat al pagament del lloguer i la prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·lcitud premeu aquí. 

  Suvencions concurrència competitiva de lloguer 35 anys o menys, any 2023

  Aquestes subvencions van dirigides a persones joves que a data la publicació de la convocatòria (22/03/2023) tinguin fins a 35 anys o menys, siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació o cessió d'ús i que hi constin empadronats. 

  El termini de presentació sínicia el 23/03/2023 i finalitza el 5/04/2023 ambdós inclosos.

  Informació consultar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona, o bé a través de la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, premeu aquí.

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar CITA PRÈVIA a través del web del Consell Comarcal d'Osona.

   

  Ajuts europeus per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges (Next Generation)

  Programes d'ajuts en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançats pels fons europeus Next Generation.  

  L'objectiu bàsic d'aquests fons és aconseguir que els edificis d'habitatges redueixin un mínim del consum d'energia primària no renovable i un mínim de la demanda, segons zona climàtica.  

  Les actuacions objecte de subvenció són: La rehabilitació energètica dels edificis residencial i la construcció d'habitatges de lloguer social en edificis energèticament eficients.   

  Informació consultar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona, o bé a través de la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, premeu aquí.

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar CITA PRÈVIA a través del web del Consell Comarcal d'Osona, telf. 938832212 / 938834125.

    

  Suvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2022

  Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.

  El termini de presentació s'inicia  el 25/02/2022 i finalitza el 29/04/2022, ambdós inclosos. 

  Per a més informació consultar a l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona, o bé a través de la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, premeu aquí.

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar CITA PRÈVIA als telefòns 938 832 212 o 938 834 125.

    

  Subvencions de concurrència pública competitiva per al pagament de lloguer MITMA - 2022

  Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin 36 anys o més, que compleixin els requisits que estableix la base 4, i siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya. 

  Publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ DSO/1967/2022, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2022.

  El termini de presentació s'inicia el dia 28 de juny de 2022 i finalitza el dia 15 de juliol de 2022.

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar dia i hora telemàticament a través de la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona, pestanya CITA PRÈVIA premeu, aquí.

  Per més informació sobre els tràmits i descarregar la sol·licitud premeu aquí.

  Subvencions ajut per a joves fins a 36 anys LV 2022

  Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones joves que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 36 anys inclosos. 

  Publicat en el DOGC la Rsolució DSO/2837/2022, de 16 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencións per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a persones jves per l'any 2022.

  El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el dia 28 de setembre de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 7 d'octubre de 2022 a les 15 hores. Les sol·licituds es resoldran seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària.

  Per tal de presentar aquest ajut, preferentment, electrònicament a través de la web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. En cas de no disposar de mitjans electrònics, presencialment a les oficines locals d'habitatge o a les borses de mediació per al lloguer social, caldrà obligatoriament demanar CITA PRÈVIA als telefòns 938 832 212 / 938 834 125.

  Per més informació sobre els tràmits i descarregar la sol·licitud premeu aquí.

  Borsa d'Habitatge

  Es un servei de mediació entre persones propietàries d'habitatges buits i possibles persones interessades en disposar d’un habitatge de lloguer i que ofereix el suport necessari per formalitzar tota la documentació i facilitar la relació entre les dues parts.

  • La Borsa d’Habitatge ofereix gratuïtament a les persones propietàries d’habitatges i a les persones llogateres els serveis següents:
  • Informació i assessorament del tràmit
  • Redacció del contracte d’arrendament
  • Seguretat i garantia en la tramitació, seguiment i resolució del contracte, mediació en  cas de conflicte
  • Assegurança multirisc de l’habitatge gratuïta durant 5 anys de contracte
  • Defensa jurídica que cobreix les despeses del procés judicial en cas d’impagaments
  • Sistema de cobertura de la Generalitat a través de l'Aval lloguer que assegura el cobrament fins un màxim de 6 mesos 

  A qui va dirigida?

  A persones propietàries que vulguin llogar els seus habitatges amb les garanties i la seguretat que els ofereix la mediació d'una administració pública.

  A persones que necessitin trobar pis a un preu més assequible que del mercat lliure i que acceptin les condicions de mediació.

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Habitatge, telèfon 938 834 125.

  Subvencions pel Manteniment, conservació de l'habitatge de la borsa de lloguer del Consell Comarcal d'Osona

  L'Objecte de la convocatòria és l'atorgament d'ajuts individuals per a lamillora del servei de lloguer dels habitatges inclosos dins la Borsa de Lloguer Social de la Oficina Local d'Habitatge d'Osona, per tal de captar nous habitatges: per fomentar, ampliar i millorar la confiança i l'interès dels propietaris en l'opció del lloguer assequible. 

  Actuacions subvencionables: les destinades a la millora, adequació, manteniment i conservació de l'habitatge, reparació de tancaments practicables, mecanismes elèctrics, reparació/substitució d'acumuladors elèctrics, pintat general de l'habitatge, ... o bé la tramitació de documentació tècnica, cèdula d'habitabilitat, certificat energètic, butlletins elèctrics ...

  El termini per presentar les sol·licituds s'inicia, el dia 30 d'agost de 2022 i finalitza el 30 de setembre de 2022, ambdos inclosos. (actualment fora de termini) 

  Per tal de presentar aquest ajut, caldrà demanar dia i hora telemàticament a través de la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona, pestanya CITA PRÈVIA premeu, aquí.

  Per a més informació sobre els tràmits i la sol·licitud us podeu posar en contacte amb l’Oficina d’Habitatge, telèfon 938 834 125.

  Registre de sol·licitants de HPO

  És un registre únic al qual s'han d'inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficiala Catalunya.

  Una vegada inscrites, podran participar en els processos d'adjudicació sempre que compleixin els requisits exigits.

  La inscripció al Registre tindrà una vigència de tres anys, a comptar des de la resolució administrativa d'acceptació de la sol·licitud d'inscripció.

  Dirigit, a persones que desitgein accedir a un habitatge de protecció ofical i que compleixine les requisits que estableix la normativa per accedir a aqusts tipus d'habitatges.  

  Per a més informació sobre els tràmits premeu aquí.

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat