• A- A A+

  Ple del Consell Comarcal d'Osona - Sessió ordinària 28 d'abril de 2021

  logo SPlens votant 1 

  Sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal d'Osona, 28 d'abril de 2021. 

  La sessió serà en format telemàtic, i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube del Consell Comarcal d'Osona, clicant aquí.

  Orde del dia:

  1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

  2.- ACCEPTACIÓ DE L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MANLLEU PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER A L’ALUMNAT DE MANLLEU DE BEQUES DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DINS L’HORARI ESCOLAR

  3.- APROVACIÓ DE BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER DESPESES DE LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS DINS EL MARC ESCOLAR

  4.- CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS PER L’ALUMNAT RESIDENT AL MUNICIPI DE MANLLEU EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” PEL CURS 2021-22

  5.- CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS PER L’ALUMNAT RESIDENT ALS MUNICIPIS DE L'ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS D'OSONA EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” DEL CURS 2021-22

  6.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT

  7.- CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PEL CURS ESCOLAR 2021-2022

  8.- APROVACIÓ DE BASES PER A L’ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR SOCIOECONÒMICS I COMPLEMENTS DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS D’OSONA

  9.- CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR OBLIGATORIS PEL CURS ESCOLAR 2021-2022

  10.- CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR SOCIOECONÒMICS I COMPLEMENTS DE L’ABSS D’OSONA PEL CURS ESCOLAR 2021-2022

  11.- PRÒRROGA CONTRACTE: GESTIÓ DEL SERVEI EDUCATIU I SOCIAL DE MENJADOR DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE LA COMARCA D'OSONA

  12.- MODIFICACIÓ CONTRACTE: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR OBLIGATORI I NO OBLIGATORI EN LA MODALITAT DE SERVEI DISCRECIONAL AMB L'APORTACIÓ DE PERSONES ACOMPANYANTS GESTIONAT PEL CONSELL COMARCAL D'OSONA (LOT 10)

  13.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL CONCURS "FET A OSONA: ALIMENTS EXCEL.LENTS"

  14.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2021IR PER A LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

  15.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI 4/2021

  16.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2021 PER AL RECONEIXMENT D'OBLIGACIONS DEL COMPTE 413 - OPERACIONS EXERCICIS ANTERIORS

  17.- DONAR COMPTE DE L'INFORME ANUAL DELS RESULTATS DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA ANY 2020

  18.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA DE L'EXERCICI 2020

  19.- DONAR COMPTE MARCS PRESSUPOSTARIS - PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2021 (PLA 2022-2024)

  20.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL RESUM ANUAL DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA DELS RESULTATS DE CONTROL INTERN DE L'EXERCICI 2020

  21.- ACCEPTACIÓ JUSTIFICACIÓ ASSIGNACIONS GRUPS POLÍTICS COMARCALS

  22.- APROVACIÓ DE NOUS CRITERIS DE JUSTIFICACIÓ DE CAPITAL A AIGÜES D'OSONA, SA I APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE LA DESPESA

  23.- ACCEPTACIÓ DE LES DELEGACIONS DEL SERVEI DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS O PERDUTS EFECTUADA PER DIFERENTS AJUNTAMENTS

  24.- APROVAR L'ESMENA I LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA

  25.- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA D'ACCÉS MOTORITZAT AL MEDI NATURAL D'OSONA

  26.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL PEL PRÉSTEC DE MATERIAL DEL BANC D'AJUDES TÈCNIQUES (BAT)

  27.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS I DELEGACIÓ DEL TRÀMIT D'EXPOSICIÓ PÍBLICA AL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS

  28.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ PRESIDÈNCIA D'APROVACIÓ DE LA SEGONA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE (ETAP) D'OSONA NORD I VOLTREGANÈS (2A. FASE)

  29.- DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

  30.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA I GERÈNCIA

  31.- PRECS I PREGUNTES

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat