• A- A A+

  Convocatòria del procés selectiu de 2 places de tècnic/a de Medi Ambient - Residus.

   Oferta tècnic medi ambient i residus

  Categoria: Escala d’administració especial– subescala tècnica - subgrup A2.
  Titulació: Grau en Enginyeria Tècnica Agrícola, Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Química, Biologia, Biologia Ambiental, Química, Enginyeria Ambiental, Ciències Ambientals o titulacions equivalents
  Les bases es poden consultar a la pàgina web del Consell Comarcal d’Osona (www.ccosona.cat): 
  -Perfil del contractant – oferta laboral pública  
  Pàgina web oficial del Consell Comarcal d'Osona
  www.ccosona.cat
  TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES:  Fins el 4 de juliol de 2024
   
     DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 
  • Fotocòpia del títol exigit. 
  • Fotocòpia del DNI o del document acreditatiu de la identitat.
  • Fotocòpia del permís de conduir classe B
  • Fotocòpia de la documentació que acrediti el coneixement de l'idioma català
  • En els casos que s'escaigui (d'acord amb la base 2a. apartat g) fotocòpia de la documentació que acrediti el coneixement de l'idioma castellà
  • Currículum vitae. 
  • Resguard de pagament de la taxa per participar en el procés selectiu d’acord amb l’ordenança fiscal vigent (base 2a, apartat j)
  (La documentació requerida ha de ser degudament escanejada evitant fer fotografies.)
  Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat) o bé presencialment demanant cita prèvia al tel. 93 883 22 12 

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat