• A- A A+

  Ple del Consell Comarcal d'Osona -sessió ordinària 29 de març de 2023

  foto sala plens

  Avui dimecres, 29 de març de 2023, a les 7 de la tarda, es reuneix en sessió ordinària el Ple del Consell Comarcal d'Osona amb el següent Ordre del dia:

  1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

  2.- PRESA DE POSSESSIÓ D’UN CONSELLER

  3.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA EN ÒRGANS COL·LEGIATS

  4.- APROVACIÓ DE LES BASES QUE REGEIXEN EL CONCURS PER L’ELABORACIÓ D’ELEMENTS DE MARXANDATGE DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE LA COMARCA D’OSONA

  5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D'USOS RECREATIUS DEL PANTÀ DE SAU

  6.- APROVACIÓ DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ DE L’ACTUACIÓ “ACTUACIONS DE SUPORT A LA INDÚSTRIA LOCAL 2022-2023, ANUALITAT 2023, A CREACCIÓ, AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL

  7.- ENCÀRREC A MITJÀ PROPI: REALITZACIÓ DE LES TASQUES DE L’OBSERVATORI SOCIOECONÒMIC D’OSONA 2022-23, ANUALITAT 2023, A CREACCIÓ, AGÈNCIA D’EMPRENEDORIA, INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, SL

  8.- ENCÀRREC A MITJÀ PROPI: GESTIÓ DE L'OBSERVATORI I XPT I SERVEIS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2023-2024

  https://bpm.ccosona.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera. " />9.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA D'UN CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VIC PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS EN MATÈRIA DE CONSUM

  10.- ACCEPTACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS DE DIVERSOS SERVEIS ADMINISTRATIUS

  11.- COMPROMÍS D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE PLA D'USOS I DINAMITZACIÓ DEL MONESTIR DE SANT PERE DE CASSERRES

  12.- APROVACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ AL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE CURA A NENES I NENS DE 0 A 16 ANYS DURANT L'EXERCICI 2023

  13.- ACCEPTACIÓ DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ DE CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER A L’ALUMNAT DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVIS SOCIALS DE BEQUES DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS DINS L’HORARI ESCOLAR PEL CURS 2023-2024

  14.- ACCEPTACIÓ DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER A L’ALUMNAT RESIDENT ALS MUNICIPIS QUE FORMEN PART DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA DE BEQUES DE LLIBRES, MATERIAL ESCOLAR I ACTIVITATS EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” DEL CURS ESCOLAR 2023-2024

  15.- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA EDUCATIVA SEGÜENTS: SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR, SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR I AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR

  16.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR OBLIGATORIS PEL CURS ESCOLAR 2023-2024

  17.- APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR SOCIOECONÒMICS I COMPLEMENTS DE MENJADOR

  18.- ACCEPTACIÓ DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS DE COMPLEMENTS DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2023-2024

  19.- ACCEPTACIÓ DE L'ENCOMANA DE GESTIÓ DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL VOLUNTÀRIA LA PLANA PER LA GESTIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DELS AJUTS DE COMPLEMENTS DE BEQUES DE MENJADOR PER A L’ALUMNAT EMPADRONAT ALS MUNICIPIS DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA PEL CURS 2023-24

  20.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR SOCIOECONÒMICS I COMPLEMENTS DE MENJADOR PEL CURS ESCOLAR 2023- 2024

  21.- APROVACIÓ DEL CANVI DE PLURIANUALITAT DE LA CONVOCATÒRIA DELS AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENTS DEL CURS 2022-23

  22.- APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE L’ATORGAMENT D'AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT

  23.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUTS INDIVIDUALS DE DESPLAÇAMENT PEL CURS ESCOLAR 2023-2024

  24.- APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DELS AJUTS DE LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

  https://bpm.ccosona.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera. " />

  25.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS PER L’ALUMNAT RESIDENT ALS MUNICIPIS QUE FORMEN PART DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” PEL CURS 2023-24

  26.- APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LLIBRES, MATERIAL I ACTIVITATS PER L’ALUMNAT RESIDENT ALS MUNICIPIS DE L'ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS D'OSONA EN EL MARC ESCOLAR DINS EL PROGRAMA “PER LES IGUALTATS D’OPORTUNITATS” DEL CURS ESCOLAR 2023-24

  27.- MODIFICACIÓ CONTRACTE: SERVEI EDUCATIU I SOCIAL DE MENJADOR DELS CENTRES EDUCATIUS DE LA COMARCA D'OSONA

  28.- APROVACIÓ ALTERNATIVA PROPOSADA PER LA FUNDACIÓ TAC OSONA PER PRESTAR EL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

  29.- APROVACIÓ DELS DOCUMENTS D’ENCÀRREC DE TRACTAMENT DE DADES PERSONALS ALS ADJUDICATARIS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA DE LA COMARCA D’OSONA

  30.- APROVACIÓ DE L’ANNEX EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I DEIXALLERIA

  31.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI NÚMERO 2/2023

  32.- APROVACIÓ INICIAL DE LA PRIMERA MODIFICACIÓ DE L’ANNEX D’INVERSIONS I DEL PLA ANUAL D'INVERSIÓ I FINANÇAMENT DE L'EXERCICI 2023

  33.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ÒRGAN INTERVENTOR DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI SOBRE EL CONTROL DE L’EXISTÈNCIA D’OBLIGACIONS DERIVADES DE DESPESES REALITZADES O BÉNS I SERVEIS REBUTS SENSE IMPUTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (COMPTE 413) DE L’EXERCICI 2021

  34.- DONAR COMPTE SOBRE L’INFORME DE L’ÒRGAN INTERVENTOR DE CONTROL PERMANENT PLANIFICABLE OBLIGATORI SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2021

  35.- DONAR COMPTE DE L'INFORME ANUAL DELS RESULTATS DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA DE L'EXERCICI 2022

  36.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2022 DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA

  37.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE 2022

  38.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE 2022

  39.- DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DE L’EXERCICI ECONÒMIC 2023 (PLA 2024-2026) (MARCS PRESSUPOSTARIS)

  40.- RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DE LA SENYORA M. EMÍLIA SAND

  41.- DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL (BCIL) DEL MOLÍ XIC DELS SORTS DE SEVA

  42.- DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL L'EDIFICI TEATRE CENTRE DE L'ENTITAT "ASSOCIACIÓ EL CENTRE DE SANT QUIRZE DE BESORA"

  43.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA D'ACCEPTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ AL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA DEL SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) EN EL MARC LGTBI+ (ANNEX 1) I EL SISTEMA D’ATENCIÓ I DE RESPOSTA INTEGRAL PER A DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA I ELS SEUS FILLS I FILLES (ANNEX 2)

  44.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA D'ACCEPTACIO DE LA JUSTIFICACIÓ DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ AL CONSORCI D'OSONA DE SERVEIS SOCIALS PER A LA GESTIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE TEMPS X CURES

  45.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA SOBRE SUCCESSIÓ EN UNA EMPRESA ADJUDICATÀRIA D’UN CONTRACTE

  46.- MOCIÓ EN SUPORT DELS CONSELLS COMARCALS PER UN MILLOR FINANÇAMENT

  47.- DONAR COMPTE DELS CONVENIS APROVATS PER LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE

  48.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE PRESIDÈNCIA, VICEPRESIDÈNCIA I GERÈNCIA

  49.- PRECS I PREGUNTES

  La sessió es podrà seguir en directe per youtube https://www.youtube.com/live/AsCJV6PaZlQ?feature=share

  Cookies

  On som

  Masoko

  Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta

  Edifici el Sucre 08500 Vic

   938 832 212

   938 895 632

  informa@ccosona.cat