CATALÀ · CASTELLANO

Documentació d'interès. Legislació


En aquest apartat posem al vostre abast una selecció de continguts (articles, pàgines web, estudis, informes, etc.) que considerem útils i interessants per a totes aquelles persones, empreses o institucions que esteu interessats en crear una societat més justa i solidària.

 
Legislació
 
Discapacitat
 
· Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social dels minusvàlids.

· Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

· Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel que es determina la consideració de persona amb discapacitat als efectes de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

· Reial decret 1856/2009, de 4 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació de grau de discapacitat i pel qual es modifica el reial decret 1971/1999, de 23 de desembre.

· Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

· Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el programa d’ajudes d’atenció social a persones amb disminució.

· Reial Decret 27/2000, de 14 de gener, pel qual s’estableixen mesures alternatives de caràcter excepcional al compliment de la quota de reserva del 2% en favor de treballadors discapacitats a empreses de 50 o més treballadors.

· Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per a regular les empreses d'inserció sociolaboral.

· Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a disminuïts.

· Llei 3/1990, de 21 de juny, per la que es modifica la llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, per a facilitar l’adopció d’acords que tinguin com a finalitat l’adequada habitabilitat de minusvàlids a l’edifici del seu habitatge.

· Llei 15/1995, de 30 de maig, sobre límits del domini sobre immobles per a eliminar barreres arquitectòniques a les persones amb discapacitat.

· Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s’estableixen les condicions d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l’administració general de l’Estat.

· Ordre pre/446/2008, de 20 de febrer, pel qual es determinen les especificacions i característiques tècniques de les condicions i criteris d’accessibilitat i no discriminació establerts al Reial Decret 366/2007, de 16 de març.

· Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions.

· Reia Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el reglament sobre les condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.

· Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització dels mitjans de transport per a persones amb discapacitat.

· Reial Decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l’exercici del dret de sufragi.

· Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció d’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

· Decret 135/1995, de 12 de març, de desplaçament de la Llei 20/1991 de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del codi d’accessibilitat.

· Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

· Llei 19/2009, de 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència.

· Llei 27/2007, de 23 d’octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues.

· Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana.

· Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials.


 
Immigració
 
· Reial decret 1463/2009, de 18 de setembre, de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria d'immigració: autoritzacions inicials de treball per compte propi o aliè de les persones estrangeres que desenvolupin a Catalunya la seva relació laboral.


 
Igualtat d’oportunitats
 
·

 
Exclusió social
 
·


 
Violència masclista
 
· Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.


 
Clàusules socials en la contractació pública
 
·


 
Ocupació
 
·


 
Altres
 
·


 

 

XEISOR Xarxa d'Entitats d'Inserció Sociolaboral d'Osona i del Ripollès
C. Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta. Edifici El Sucre · 08500 Vic · Tel. 93 883 41 31